13 روز کشتار ایرانیان توسط یهودیان

61 پست ویژه

13 بدر چیست؟

13 بدر چیست؟ سیزده بدر یکی از روزهای تاریخی در ایران اریایی است که باعث میشود در روز 13 فرودین…