سیزده بدر

61 پست ویژه

13 بدر چیست؟

13 بدر چیست؟ سیزده بدر یکی از روزهای تاریخی در ایران اریایی است که باعث میشود در روز 13 فرودین…