ویژگی های لباس مسلمان

لباس مسلمان

ویژگی های لباس  مسلمان


لباس مسلمان

در عصر امروز پوشش جامعه اسلامی تحولی دیگر به خود بخشید و با عوامل مختلف مانند رسانه ها و ماهواره و یا دیگر علل

از اسلامی بودن خود خارج شده و همانطور که پوشش زنان انحراف یافته و شباهت زیادی به پوشش مردان پیدا کرده

پوشش مردان هم منحرف شده و از اسلامی بودن ان خارج شده است

در گذشته ما عوامل بد حجابی و حضور زنان بی حجاب در اجتماع را برای شما بازگو  کردیم اما امروز لازم دانستیم

که در مورد ویژگی های پوشش مسلمان هم کمی تامل نماییم و ببینیم که چقدر پوشش ما مطابق با اسلام میباشد

ویژگی های لباس مرد و زن مسلمان:

1.تنگ و چسبان نباشد: امام حسین (ع) لباس تنگ را نپوشید و فرمود: « لباس تنگ لباس اهل ذلت و اهل ذمه (یعنی کافر زیر دست مسلمان) است! » . بحار الانوار ج 45 ص 54

2.لباس شهرت (یعنی جلب توجه) نباشد: امام صادق (ع) فرمود:« خداوند لباس شهرت را دشمن میدارد و نیز در پستی شخص همین بس که لباسی بپوشد که او را برجسته کند »  وسائل شیعه ج 3 ص 354 ح1و2

3.بدی های بدن (برجستگی عورت و…) را نهان سازد: « لباسأ یواری سواتکم…و لباس التقوی ذلک خیر » لباسی که بدی های شما را بپوشاند…لباس پارسایی بهتر است. اعراف آیه 26

4.حافظ بدن باشد: قران: « لتحصنکم باسکم » نحل ایه 81 شما را از اسیب و سختی ها محافظت کند

5. پاکی از آلودگی:از آلودگی ظاهری و آلودگی مدهای غیر اسلامی پاکیزه باشد; قران: « و ثیابک فطهر » مدثر ایه 4

6.با ویژگی های لباس کافر و بیگانه نباشد:(به ویژه منقوش به واژه های انگلیسی نباشد)
امام صادق (ع):« این امت همواره در مسیر خوبیها استوار خواهند ماند مادامیکه (مدل) لباس کافر بیگانه را نپوشد هرگاه چنین شوند خداوند مهر ذلت را برانها خواهد زد.» وسائل الشیعه ج3 ص 356ح4

7.مو ولباس شبیه مو ولباس جنس مخالف نباشد: پیامبر اسلام فرمود:« خداوند مردانی که خود را شبیه زنان کند لعنت کند و خداوند زنانی که خود را شبیه مردان کند لعنت کند. » وسائل الشیعه:ج3 ص355ح2 و صحیح بخاری ح5435

8.برای مرد طلا و ابریشم ممنوع: به رساله مراجعه نمایید حکم حرمت میباشد

9.بدن نما ونازک نباشد: امام علی (ع) فرمود:« کسی که لباسش نازک باشد در حقیقت دینش ضعیف ونازک است…» وسایل الشیعه ج3 ص 357 ح2

10.بدن را از نامحرم به طور کامل بپوشاند:امام علی (ع) فرمود: « هرگاه بدن (یا قسمتی از ان) برهنه باشد شیطان نظر میکند و طمع میورزد پس خود را بپوشانید.» وسایل الشیعهج3 ص353ح1

لطفا یک نگاهی به خود بیندازید ببینید آیا با خدا و پیغمبر و ارزش های دینشان مبارزه نمیکنید؟؟؟؟؟؟

بیاد 72 شهید احد. 72 شهید کربلا. 72 شهید یاوران بهشتی این مطلب را به 72 نفر برسانید

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*