ویژگی های لباس مسلمان

لباس مسلمان

ویژگی های لباس  مسلمان


لباس مسلمان

در عصر امروز پوشش جامعه اسلامی تحولی دیگر به خود بخشید و با عوامل مختلف مانند رسانه ها و ماهواره و یا دیگر علل

از اسلامی بودن خود خارج شده و همانطور که پوشش زنان انحراف یافته و شباهت زیادی به پوشش مردان پیدا کرده

پوشش مردان هم منحرف شده و از اسلامی بودن ان خارج شده است

در گذشته ما عوامل بد حجابی و حضور زنان بی حجاب در اجتماع را برای شما بازگو  کردیم اما امروز لازم دانستیم

که در مورد ویژگی های پوشش مسلمان هم کمی تامل نماییم و ببینیم که چقدر پوشش ما مطابق با اسلام میباشد

ویژگی های لباس مرد و زن مسلمان:

1.تنگ و چسبان نباشد: امام حسین (ع) لباس تنگ را نپوشید و فرمود: « لباس تنگ لباس اهل ذلت و اهل ذمه (یعنی کافر زیر دست مسلمان) است! » . بحار الانوار ج 45 ص 54

2.لباس شهرت (یعنی جلب توجه) نباشد: امام صادق (ع) فرمود:« خداوند لباس شهرت را دشمن میدارد و نیز در پستی شخص همین بس که لباسی بپوشد که او را برجسته کند »  وسائل شیعه ج 3 ص 354 ح1و2

3.بدی های بدن (برجستگی عورت و…) را نهان سازد: « لباسأ یواری سواتکم…و لباس التقوی ذلک خیر » لباسی که بدی های شما را بپوشاند…لباس پارسایی بهتر است. اعراف آیه 26

4.حافظ بدن باشد: قران: « لتحصنکم باسکم » نحل ایه 81 شما را از اسیب و سختی ها محافظت کند

5. پاکی از آلودگی:از آلودگی ظاهری و آلودگی مدهای غیر اسلامی پاکیزه باشد; قران: « و ثیابک فطهر » مدثر ایه 4

6.با ویژگی های لباس کافر و بیگانه نباشد:(به ویژه منقوش به واژه های انگلیسی نباشد)
امام صادق (ع):« این امت همواره در مسیر خوبیها استوار خواهند ماند مادامیکه (مدل) لباس کافر بیگانه را نپوشد هرگاه چنین شوند خداوند مهر ذلت را برانها خواهد زد.» وسائل الشیعه ج3 ص 356ح4

7.مو ولباس شبیه مو ولباس جنس مخالف نباشد: پیامبر اسلام فرمود:« خداوند مردانی که خود را شبیه زنان کند لعنت کند و خداوند زنانی که خود را شبیه مردان کند لعنت کند. » وسائل الشیعه:ج3 ص355ح2 و صحیح بخاری ح5435

8.برای مرد طلا و ابریشم ممنوع: به رساله مراجعه نمایید حکم حرمت میباشد

9.بدن نما ونازک نباشد: امام علی (ع) فرمود:« کسی که لباسش نازک باشد در حقیقت دینش ضعیف ونازک است…» وسایل الشیعه ج3 ص 357 ح2

10.بدن را از نامحرم به طور کامل بپوشاند:امام علی (ع) فرمود: « هرگاه بدن (یا قسمتی از ان) برهنه باشد شیطان نظر میکند و طمع میورزد پس خود را بپوشانید.» وسایل الشیعهج3 ص353ح1

لطفا یک نگاهی به خود بیندازید ببینید آیا با خدا و پیغمبر و ارزش های دینشان مبارزه نمیکنید؟؟؟؟؟؟

بیاد 72 شهید احد. 72 شهید کربلا. 72 شهید یاوران بهشتی این مطلب را به 72 نفر برسانید

Leave a comment

Your email address will not be published.


*