نکاتی در تحکیم خانواده

تحکیم خانواده

نکاتی در تحکیم خانواده


تحکیم خانواده

خانواده نهای است که برپایه ازدواج مرد و زن تشکیل میشود و با تولید مثل توسعه می یابد

این نهاد اساس سازندگی شخصیت انسان و مهمترین عامل تکامل جامعه بشر است

از این رو باید نکاتی را رعایت کرد که اسلام این نکات را برای ما تبیین و تمام جامعه بشریت آن را تایید مینمایند

پس با توجه به این نکات به خانواده خود تحکیم ببخشید:

1.قداست خانواده: قداست یعنی ارزش گذاری بر پیوند خانوادگی ـ زمینه سازی  برای تقویت این پیوند و پیشگیری از فروپاشی ان است…. قداست خانواده سد محکمی برای سوء استفاده جنسی از زن به عنوان یک کالا یا ابزار فروش کالا و در واقع مانع بردگی نوین زن است

2.تقدس زدایی از خانواده: خطری که در جهان امروز نسل بشر را تهدید میکند تقدس زدایی از کانون خانواده است ـ سران استکبار و استثمار که قداست خانواده را مانعی اساسی در برابر مطامع و خواسته های نامشروع خود میبینند با همه توان تلاش میکنند در جهت تقدس زدایی از خانواده فرهنگ سازی نمایند

3.هدف از تشکیل خانواده: از دید کسانی که برای خانواده قداست قایل نیستند هدف اصلی از تشکیل خانواده بهره گیری از تمتعات جنسی است بلکه در بسیاری از موارد هدفی جز این ندارد در صورتی که هدف از تشکیل خانواده دارای حکمت ها و دلایل متنوع روانی اخلاقی و اجتماعی و دینی است که این حکمت ها از این قرار است 1. ارامش روانی 2.امکان بقای نسل 3.کانون ارامش زندگی 4. کانون مودت و رحمت 5.سازندگی اخلاقی 6. سازندگی اجتماعی 4. گسترش آرمان توحید

اساسی ترین هدف در تشکیل خانواده :

مهمترین هدف تشکیل خانواده از نگاه قران بقای نسل یا فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ی ارزش های اسلامی است

بلگه به حکمتی اشاره میفرماید که بدون ان هیچ یک از اهداف خلقت انسان قابل تحقق نیست و آن عبارت است از ارامش روانی

بدون ارامش روانی نمیتوان از جوان انتظار تقوا داشت و بدون ان نمیتوان نسل سالم و صالح پدید اورد و نمیتوان سازندگی اجتماعی و اخلاقی اتفاق بیفتد  و ارزش های دینی و ارمان توحید اتفاق بیفتد

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*