ساده ترین روش آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم

آموزش_انگلیسی

ساده ترین روش آموزش زبان انگلیسی قسمت دوم

جلسه اول آموزش زبان انگلیسی را به احوال پرسی های روزمره پرداختیم

و در آن سوالاتی را بیان کردیم که حکایت از احوال پرسی میکرد

اما در این جلسه دوم یاد خواهیم گرفت ک بهترین جواب های ممکن برای این

احوال پرسی ها چه میباشد……………………….

http://amoze6.ir/

جلسه دوم آموزش زیان انگلیسی به روش ساده

بهترین جواب ها برای احوال پرسی ها:

how is your father

he is fine thanks

how is your secretary

she is fine thanks

how  is your doctor

he is fine thanks

how are your friends

they are fine thanks

How are your colleagues

They are all fine thanks

نکته: در سبک Audio lingual یاد میگیرید که چگونه به سرعت کل جملات زبان مادریتان را به انگلیسی
تبدیل کنید. بنابراین در اینجا برای احوالپرسی از بیش از یک نفر دو جواب آورده شده است. بعضی وقتها در
فارسی میگوییم: “خوبن ممنون” که میشود: They are fine, thanks.
ولی بعضی اوقات میگوییم: همه خوبند ممنون که میشود: They are all fine, thanks.

قسمت بعدی مربوط به any news یعنی چه خبر؟ که از افراد مختلف خبر میگیریم

از نامزدت چه خبر؟
Any news from your fiancé
از پسر خواهرتون چه خبر؟
Any news from your nephew
از دختر برادرتون چه خبر؟
Any news from your niece
از خالتون چه خبر؟
Any news from your aunt
از عموتون چه خبر؟
Any news from your uncle
از دخترت چه خبر؟
Any news from your daughter
از پسرت چه خبر؟
Any news from your son
از مادربزرگت چه خبر؟
Any news from your grandmother
از شوهرت چه خبر؟
Any news from your husband

جواب Any news
پاسخ اول: هیچ خبر: no news
پاسخ دوم: سلامتی
که میتوان مانند پاسخ سوال how is جواب داد. مثلاً:

Any news from your son

He is fine, thanks

Any news from your fiancée
She is fine thanks

پاسخ سوم: برای آنکه واقعاً خبری از فرد بدهیم از این ساختار استفاده میکنیم:
در حال حاضر شیرازه.
He is in Shiraz at the moment.
در حال حاضر پاریسه.
She is in Paris at the moment.
نکته 1: تنها نام پنج کشور زیر به صورت جمع بیان میشود و باید قبل از آنها از حرف تعریف the استفاده کرد و در غیراینصورت
به هیچ وجه قبل از اسامی شهرها و کشورها از حرف تعریف the استفاده نمیکنیم.
آمریکا
The United States
هلند
The Netherlands
مالدیو
The Maldives
فیلیپین
The Philippines
امارات متحده عربی
The United Arab Emirates
نکته 2: حتماً قبل از نام جهتهای جغرافیایی از the استفاده میکنیم:
در حال حاضر شماله.
He is in the north at the moment.
در حال حاضر جنوبه.
She is in the south at the moment.

آموزش قسمت دوم به پایان رسید

توجه:تمامی قسمت های ابی سوالیه و به ظور سوالی خوانده میشود

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*