بلوغ روانی در ازدواج موفق

بلوغ-روانی

بلوغ روانی در ازدواج موفق

در قسمت اول این مبحث که مهمترین شرط ازدواج موفق را دنبال کردیم مقدمه را گفتیم که در این بحث ان را ادامه داده و مهمترین شرط در ازدواج موفق که بلوغ روانی میباشد را باز خواهیم کرد

قسمت دوم مهمترین شرط ازدواج موفق:

ب اینجا رسیدیم ک برای ازدواج موفق بلوغ روانی یکی از مهم ترین شرایط است
خانواده

حال 1:نمونه و نشانه ی عدم بلوغ راونی را در این قسمت متذکر میشویم ان شاالله:

?ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ نرسیدن ب ﺑﻠﻮﻍ ﺭﻭﺍﻧﯽ و فکری:

2: ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ, ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ پناهنده میشودﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ (ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ) ﺍﺯ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

3: ﺩﺭ ﻋﻤﻞ خود باوری ﻭ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

4: ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

5:ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺸﻖ, ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.(عقده معشوقه بودن!!)

6: ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ; لذا ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ کف ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
خانواده

7:ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ فرد یا افرادی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

8: ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ پروژه ها و رفتار های ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ ﻋﺮﻑ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.یعنی عرفیات و شرعیات و قوانین را ب راحتی زیر پا میگذارد.

9:ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ(تجربه عقلایی) ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ.

10:ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩ غیر معقول ﺍﺳﺖ; ﺗﺮﺱ بی مورد ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ, ﺗﺮﺱ ﺍﺯ شجاعت و غیرت مندی ﯾﺎ ترس از ﻃﺮﺩﺷﺪﻥلذا سعی بر همرنگ شدن با جماعت را دارد ن تغییر اطراف را .

11:ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﻭ و ترک توکل بر خداوند و ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

برای دنبال کردن مطالب ما در موضوع خانواده میتوانید به کانال تلگرامی ما رجوع فرمایید:@khanevvade

توجه:لطفا نظرات و انتقادات و یا در صورت ذارا بودت تجربه ای مفید مارا بی نصیب نفرمایید

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*