آموزش چند لغت و واژه در زبان انگلیسی

آموزش_انگلیسی

آموزش چند عبارت در زبان انگلیسی

چند عبارت کاربردی در زبان انگلیسی که مورد استفاده میباشد

این عبارات کوتاه برای سپردن کلمات به ذهن میباشد و جدای از آموزش هایی است که برای زبان انگلیسی

در سایت قرار داده ایم.و یادگیری این جملات برای یادگیری زبان مورد اهمیت میباشد

?So long
?به امید دیدار

?You are reason
?حق با شماست

?My pride was wounded
?به غیرتم بر خورد

?He is off the rails
?توی باغ نیست

?God forbid
?خدا نکنه

?I bit him to frighten you
?به در گفتم دیوار بشنوه

?Circle has no angle
?گل پشت و رو نداره

?Third time is lucky
?تا سه نشه بازی نشه

?A piece of cake
?مثل آب خوردن

?He died in his bed
?به مرگ طبیعی مرد

?I can’t take my eyes off you
?نمیتونم چشم ازت بردارم

?it was brutal
?خیلی بيرحمانه بود

?don’t you talk back to me
?جواب منو نده. حاضر جوابی نکن

?back off
?کوتاه بیا

?I have gut feeling that. ..
? یک حسی به من میگه که …”

?I have a hunch that …
?”به دلم افتاده که …”

?speak your heart
?حرف دلت رو بزن

?stop bugging me
?موی دماغ من نشو

?holy cow!
?برای بیان تعجب یا عصبانیت استفاده میشه

?all roads lead to Rome
?هر جا بری آسمون همین رنگه

?second hand
?دست دوم

?I clean forget
?پاک یادم رفت

?I’m stuffed
?تا خرخره خوردم

توجه:لطفا نظر و پیشنهاد خود را در این زمینه بیان فرمایید

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*